Thursday, 06 June 2019 17:31

Pravidla TTR F1 2019

Written by

1) VŠEOBECNÉ INFORMACE:
1.1) V rámci šampionátu se jedou všechny tratě s nastaveným dynamickým počasím.
1.2) Jednotlivé závody se dělí na indivividuální trénink mezi závody, a v den závodu plnou kvalifikaci (cca 45 min.) a samotný závod s 50% normální délky (+/- 30 kol v závislosti na trati). V průběhu sezóny budou vybrány 3 závody, které se pojedou s 100% délky závodu.
1.3) Vozy jsou nastaveny na „Equal“ (tedy na stejný výkon) a záleží pouze na vaší dovednosti a vašem nastavení vozu.
1.4) Corner Cutting nastaven na Strict.
1.5) Pořadí jezdců a pohár konstruktérů se zapisuje mimo tabulky hry, je tedy v režii Ředitelství šampionátu, kdy za první až desáté místo v závodě budou udělovány body podle reálných pravidel F1 (viz. bod 3.x)
1.6) V návaznosti na bod 1.5, je možné Ředitelstvím šampionátu po skončení závodu udělovat dodatečné bodové i časové penalizace, které mohou ovlivnit konečné pořadí závodu.
1.7) Před každým novým ročníkem šampionátu bude provedeno nové rozložení pilotů mezi jednotlivé stáje, podle určitého systému, který zajistí nějaké to vyrovnání sil jednotlivých stájí. (viz. bod 7.x)

2) INFORMACE PRO PILOTY:
2.1) Maximální povolené asistenty:
– Braking Assist – OFF
– Anti-Lock Brakes – OFF
– Traction Control – OFF
– Race Line – OFF
– Pit Assist – OFF
– Gearbox – AUTOMATIC/MANUAL
– ERS – AUTOMATIC/MANUAL
– Race Start – MANUAL
2.2) Závody jsou naplánovány jednou týdně na Neděli (viz. Kalendář závodů):
– 19:35 hod. – Lobby Opening
– 19:45 hod. – Povinná přítomnost jezdců v lobby
– 20:00 hod. – Kvalifikace
– 20:48 hod. – Formation Lap
– 20:50 hod. – Race
– 22:00 hod. – Lobby End
2.3) Pro rychlejší komunikaci, i nezávazné klábosení je vytvořena skupina „Xbox Play“ v aplikaci Discord, kde se budou jezdci přihlašovat ke každému závodu, aby bylo jasné, jaká bude účast a podle toho se před startem zařídit (nejpozději v Pátek před následujícím závodem). Po přihlášení do nadcházejícího závodu je přihlášený pilot povinen tento závod odjet. V případě, že se přihlášený pilot závodu nemůže z nějakého důvodu zúčastnit, měl by toto před zahájením závodu uvést – jednoduše napsat, že nemůžete – kdy v opačném případě může Ředitelství přistoupit k dodatečné penalizaci. Dále domlouvají případné změny v programu šampionátu a ostatní věci okolo TTR, dohromady se skutečným závodním světem a zejména Formulí 1. (Aktivita, kromě přihlašování do závodů, je pak na úvaze všech, domluva je takhle rychlejší, ale povinné to není.)
2.4) Před startem závodu by měl být každý pilot přítomen na Párty Voice Chatu, aby bylo jasné, že závod pojede a popřípadě řešit nějaké technické problémy s lobby, atd. (Jelikož Voice Chat nepodporuje komunikaci všech 20 pilotů, řeší se vše přes skupinu na Discordu.) Dále pak v průběhu závodu je na každém pilotovi, zda bude na společném Voice Chatu nebo pouze se svým stájovým kolegou.
– Společný Voice Chat má výhodu v komunikaci s ostatními piloty, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím, třeba při předjíždění vozů o kolo zpět atd. (Není povinnost s ostatními komunikovat, ale alespoň poslouchat a následně reagovat.)
– V případě, že budete ve Voice Chatu jen se stájovým kolegou, berte na vědomí, že Vás nikdo jiný neuslyší a podle toho se zařídit. Samozřejmě to platí naopak.
2.5) Každý jezdec bude závod nahrávat ( a video i ukládat) prostřednictvím aplikace Twitch – pro případné shlédnutí záznamů z incidentů při závodě a kvůli chodu Virtuálního studia.
2.6) Každý jezdec bude mít konzoli připojenou kabelem (Wired) a NAT Open, kdy toto vyfotí a zašle ke kontrole před začátkem šampionátu.

3) BODOVÁNÍ ZÁVODŮ:
3.1) Bodování bude podle reálných pravidel F1. Body se budou tedy udělovat takto:
– 1. Místo – 25 b.
– 2. Místo – 18 b.
– 3. Místo – 15 b.
– 4. Místo – 12 b.
– 5. Místo – 10 b.
– 6. Místo – 8 b.
– 7. Místo – 6 b.
– 8. Místo – 4 b.
– 9. Místo – 2 b.
– 10. Místo – 1 b.
3.2) Extra 1 bod se udělí jezdci s nejrychlejším časem na jedno kolo v závodě.
3.3) Nebudou se udělovat žádné body, byl-li závod přerušen v prvních dvou kolech. Polovina bodů se udělí, odjelo-li se více než dvě kola a ne více než 75% délky závodu. Plný počet bodů se udělí, odjelo-li se 75% a více délky závodu.
3.4) Nastane-li v závěru šampionátu rovnost bodů, lepší místo dostane ten, kdo má větší počet vítězství, resp. druhých míst, třetích míst, atd. Pokud se i v tomto dva a více pilotů shoduje, Ředitelství šampionátu ustanoví vhodné řešení.

4) ŘEDITELSTVÍ ŠAMPIONÁTU A DODATEČNÉ PENALIZACE:
4.1) Ředitelství šampionátu je uskupení několika členů aktivně se podílejících na chodu celého šampionátu. Ředitelství funguje jako pořadatel závodů a jinak také jako kontrolní orgán pro případné posouzení přijatých stížností na incidenty během závodu.
4.2) Během závodů mohou vzniknout incidenty mezi piloty, které hra nemusí žádným způsobem řešit. Proto bylo rozhodnuto o zavedení „Dodatečných penalizací“, které budou vždy v podobě trestných body (bod 5.1.1) v možné kombinaci s časovou penalizací, kdy podle závažnosti incidentu bude udělena příslušná penalizace.
4.3) Dodatečné penalizace se budou udělovat vždy po skončení závodu a to pouze na základě stížnosti od zúčastněného pilota.
4.4) Stížnost na konkrétní incident je možno podat po skončení závodu, nejpozději však do Středy, před následujícím závodem, a to kompletním vyplněním formuláře pro podání protestu na webu XboxPlay.cz v sekci "Ředitelství".
4.5) Pokud bude stížnost přijata, bude Ředitelstvím šampionátu prošetřena. Závěr ze šetření bude uveden na na wbu XboxPlay.cz, kde se s ním budou moci seznámit i ostatní.
4.6) Aby se předešlo kolizi zájmů, třeba v případě přijetí stížnosti na člena Ředitelství šampionátu, bude z řešení vyjmut.
4.7) Pokud si pilot při závodě myslí, že způsobil incident, ze kterého hra nevyvodí, že se jedná o přestupek a získá tak lepší pozici, doporučujeme přenechat získanou pozici ve prospěch poškozeného pilota (v rámci Fair Play). Tímto by se mohl proviněný pilot vyhnout dodatečné penalizaci po závodě.

5) SEZNAM TRESTŮ (DRUHY DODATEČNÝCH PENALIZACÍ):
5.1) Tzv. Trestné body se budou udělovat jezdcům i v možné kombinaci s časovými penalizacemi. V praxi to znamená potrestání řešeného pilota příslušným počtem trestných bodů a případného přičtení časové penalizace, která ho ovlivní v rámci daného závodu a souběžně v rámci celého šampionátu. (viz bod 5.1.1)
5.1.1) Udělování trestných bodů za vytlačování vozidla, nebezpečnou změnu směru jízdy, nebezpečné předjíždění, neuposlechnutí modré vlajky:
„Malý incident“ – 1 TB – Výše uvedené bez poškození vozidla.
„Střední incident“ – 2 TB – Výše uvedené s poškozením vozidla.
„Velký incident“ – 3 TB – Výše uvedené s poškozením více vozidel nebo samotné vyřazení ze závodu jiného jezdce + předjíždění pod žlutou vlajkou (pokud to nepotrestá sama hra)
– „Vyjímečný trest“– 10 TB + odečtení všechny stávající body v šampionátu jezdců i poháru konstruktéru– Trest udělený za úmyslný likvidační manévr na jiného jezdce, včetně pokusu.
5.1.2) Souběženě s trestnými body může byt udělena i časová penalizace v závislosti na míře provinění a to +10 sek. a +25 sek.
5.2) Body se jezdcům přičítají po dobu celého šampionátu tedy je možné opakování trestů. V této souvislosti bude jezdec po nasbírání určitého počtu trestných bodů potrestán následně:
– Po nasbírání 5 TB. bude jezdec vyřazen z kvalifikace následující Velké ceny.
– Po nasbírání 10 TB. bude jezdci zamezen start v následující Velké ceně.
5.3) Ostatní postihy (v průběhu šampionátu)
5.3.1) V případě, že se pilot, přihlášený na nadcházející závod, na tento bez předchozí omluvy nedostaví, bude mu uděleno „Napomenutí“, kdy bude na toto upozorněn.
5.3.2) V případě, že se pilot, přihlášený na nadcházející závod, na tento bez předchozí omluvy nedostaví a v minulosti mu bylo již uděleno napomenutí, bude ze šampionátu vyloučen! (Není těžké napsat, že jste se sice přihlásili, ale nestihnete to – ostatní na Vás nemusí čekat a nebudete zbytečně zabírat místo někomu jinému, který by chtěl jezdit.)
5.4.) Ředitelství neumožňuje odvolání se k uloženému trestu.

6) POSTUP A SESTUP JEZDCŮ V RÁMCI ŠAMPIONÁTŮ:
6.1) Na konci sezóny sestoupí poslední 2-4 jezdci z Formule 1 do Formule 2 (v závislosti na počtu jezdců v F2).
6.2) Na konci sezóny postoupí první 2-4 jezdci z Formule 2 do Formule 1 (v závislosti na počtu jezdců v F2).

7) SESTAVENÍ STÁJÍ PŘED ZAČÁTKEM NOVÉHO ROČNÍKU:
7.1) Sestavení stájí a jejich pilotů pro každý nový ročník šampionátu proběhne na základě konečných výsledků předchozího šampionátu, kdy sestavení proběhne ve třech etapách. Tabulka konečného pořadí šampionátu se v závislosti na počtu jezdců rozdělí na dvě poloviny.
7.2) První etapa (první polovina tabulky): První umístěný pilot si vybírá možnost zůstat v současné stáji nebo přestoupit do jiné libovolné stáje. Poté budou mít stejnou možnost piloti v následující v pořadí, kdy si musí vybrat libovolnou stáj, která není obsazena jiným pilotem, který se umístil před ním a také dříve vybíral.
7.3) Pokud se v první polovině tabulky nacházejí dva piloti ze stejné stáje, mají nárok zůstat spolu v jedné stáji, pokud se jeden z nich nerozhodne přestoupit. Poté se tento pilot zapojuje do první etapy se vším všudy, kdy si musí vybrat libovolnou stáj, která není obsazena jiným pilotem, který se umístil před ním a také dříve vybíral.
7.4) Druhá etapa (druhá polovina tabulky): Poslední umístěný pilot v konečném pořadí šampionátu si musí vybrat z libovolné stáje, která byla vybrána piloty v první etapě a není kompletní. Poté budou mít stejnou možnost piloti následující v pořadí od dvacátého k jedenáctému místu, kdy si také musí vybrat z libovolné stáje, které byla vybrána piloty v první etapě a není kompletní.
7.5) Třetí etapa (začlenění postupujících jezdců z F2 popřípadě nováčků): Každý postupující jezdec z F2 v závislosti na lepším umístění v předešlém šampionátu F2 nebo nováček v šampionátu se začlení tím, že si musí vybrat stáj, která není kompletní.

8) ZÁVĚR:
8.1) Co by to bylo za šampionát, kdyby se nejezdilo o pohár! Proto první tři umístění jezdci obdrží pohár se svým jménem a stájí!
8.2) Všichni berme na vědomí, že jsme pouze lidé a žádný učený z nebe nespadl. Proto se budeme na trati, i mimo ní, chovat k ostatním slušně a nebudeme na sebe křičet nebo se urážet. Vše jde vyřešit v klidu a nemusíme si zbytečně kazit prožitek z jízdy!
8.3) Sepsaná pravidla nemají sloužit jako omezování nebo buzerace účastníků, ale pouze k tomu, aby pořádání šampionátu mělo nějaký řád a tím pádem to celé lépe fungovalo.
8.4) Ředitelství šampionátu si vyhrazuje právo k úpravám pravidel, kdy o všech změnách budou účastníci včas informováni.

Všem přejeme hodně štěstí a zábavy na trati i pevnou ruku při vysoké rychlosti! Ať zvítězí ten nejlepší!

Read 411 times Last modified on Tuesday, 02 July 2019 12:55
Login to post comments